دور از تو هرشب
از احمد ظاهر


Door Az Tu Har Shab
by Ahmad Zahir


Back To Lyric