ما دل صد پاره در فکر
از استاد سرآهنگ


Back To Lyric