نه من وصل و نه هجران
از استاد سرآهنگ


Back To Lyric