همه کار و بارها
از اکبر نیکزاد


Hama Kar o Baar Haa
by Akbar Nekzad


Back To Lyric