به نخره قدم قدم شاه
از نجیم نوابی


Ba Nakhra Qadam Qadam Shah
by Najim Nawabi


Back To Lyric