گل گفت مرا نرمی از خار
از ناشناس


Gul Goft Mara Narme Az Khaar
by Nashenas


Back To Lyric