هر دم ترا خواهانم
از جاوید شریف


Hardam Tura Khanam
by Jawid Sharif


Back To Lyric