عشق دروغ است
از فرزانه ناز


Ishq Drogh Ast (Love is a Lie)
by Farzana Naz


Back To Lyric