دل می‌رود ز دستم
از سلما


Dil Merawad Za Dastam
by Salma


Back To Lyric