مروره را په خلا شه
از لطیفه عزیزی


Marawara Rapa Khula Shah
by Latifa Azizi


Back To Lyric