خنک است آمده بیرون
از نینواز


Khonok Ast Amada Beron
by Nainawaz


Back To Lyric