دلم در میگیره
از صبور تابش


Dilam Dar Megira
by Saboor Tabish


Back To Lyric