چقه برت بخانم
از صبور تابش


Cheqa Baret Bukhanum
by Saboor Tabish


Back To Lyric