بیا دلبرم - چهار بیتی
از رستم پنچشیری


Biya dilbaram - Char Baidi
by Rustam Panjsheri


Back To Lyric