• Albums
  • Lyrics (3)

جدایی
از الیاس ایثار


خانه خراب آخرای جدایی
دشمن دل ای غم نهایی
روزی یاریگانه بودم
نورچشم زمانه بودم
برگ وبارترانه بودم
جدایی ای جدایی
داشتم یک گل لاله داشتم
آنربرروی سینه کاشتم
جزغم حاصلی برنداشتم
جدایی ای جدایی

قلقلهٔ بزم نشاط یاران
وسوسهٔ رفتن و گم شدن شد
رفتن ودل کندن وبرنگشتن
برهمه کس درد کمرشکن شد

ازاین حال و هوادل من گرفته
ازاین چون و چرادل من گرفته
ازاین من خوب وتوملامت چی فاییده
بس کن بهرخدادل من گرفته

روزی یاریگانه بودم
نورچشم زمانه بودم
برگ وبارترانه بودم
جدایی ای جدایی

صرف نظرازگله های بسیار
من بخدا عزم سفرنداشتم
رفتم و بریادهمه گریستم
غیرسفرراه دیگرنداشتم

ازاین حال و هوادل من گرفته
ازاین چون و چرادل من گرفته
ازاین من خوب وتوملامت چی فاییده
بس کن بهرخدادل من گرفته

روزی یاریگانه بودم
نورچشم زمانه بودم
برگ وبارترانه بودم
جدایی ای جدایی

داشتم یک گل لاله داشتم
آنربرروی سینه کاشتم
جزغم حاصلی برنداشتم
جدایی ای جدایی

خانه خراب آخرای جدایی
دشمن دل ای غم نهاییممم