• Albums
  • Lyrics (14)

با تو پر ترانه می شود
از هنگامه


با تو پر ترانه می شود دلم
خیلی عاشقانه می شود دلم
با تو در عبور نرم لحظه ها
سخت شاعرانه می شود دلم

می رسی به باغ قصه های من
از تو پر جوانه می شود دلم
واکن از لبت تو قفل واژه را
آتش و زبانه می شود دلم

عاشق بهار و برگ و ریشه ام
وه چه مادرانه می شود دلم
در تن نیاز من تو پیرهن
با تو ناز دانه می شود دلم

قصه می کند کسی ز جویبار
مثل جو روانه می شود دلم
انتها گریزد از صدای من

با تو جاودانه می شود دلم
مثل آسمان پاک میهنم
صاف و بیکرانه می شود دلم

Ba Tu Por Tarana Meshawad
by Hangama