• Albums
  • Lyrics (13)

همراه خود نسیم
از رحیم جهانی


همراه خود نسیم صبا می برد مرا
یارب چو بوی گل بکجا می برد مرا

سوی دیار صبح رود کاروان شب
باد فنا به ملک بقا می برد مرا

با بال شوق ذره به خورشید میرسد
پرواز دل نه سوی خدا می برد مرا