• Albums
  • Lyrics (36)

آمده ای دیرباز زود
از ظاهر هویدا


آمده ای دیرباز زود چرا میروی؟
تا به سحر گمشکو باش، کجا میروی؟

باده بساغر بریز کنجی نشین ناز کن
نی نی عزیزم چرا ازبرمامیروی
باده بساغر بریز کنجی نشین ناز کن

نی نی عزیزم چرا ازبرمامیروی
آمده ای دیرباد، زود چرا میروی؟
تا به سحر گمشکو باش، کجا میروی؟

آی بپهلوی من دلبر دلجوی من
بنشین نگو که میروم شب تکجا میروی
آی بپهلوی من دلبر دلجوی من
بنشین نگو که میروم شب تکجا میروی