• Albums
  • Lyrics (36)

جانانه راشه
از ظاهر هویدا


جانانه راشه جانانه راشه
په گلشن نوی بهار دی

ذلگی می بیقرار دی
زما شیرینه یاره

زپه مین سړی پوهیگم
ذلگی می بیقرار دی

مین سړی ځان له سپوږمی نه پتوی
ذلگی می بیقرار دی
زما شیرینه یاره