• Albums
  • Lyrics (36)

چه پنهان
از ظاهر هویدا


دوشینه به میخانه شدم از تو چه پنهان
مست از دو سه پیمانه شدم از تو چه پنهان

در جستجوی باده فروشی که خرد دل
میخانه به میخانه شدم از تو چه پنهان

بر گِرد سر شمع دل افروز عزیزی
گردیدم و پروانه شدم از تو چه پنهان

یک عمر شدی همدم بیگانه نهانی
یک شب ز تو بیگانه شدم از تو چه پنهان