• Albums
  • Lyrics (15)

نگو موره
از غزل سادات


نگو موره نگو موره دیده مه نگو موره
پس علف کوه موره دیده مه نگو موره

پس علف کوه موره، نموره نگو موره
دیدن یار نو موره ، نموره نگو موره

ازی بالا گله کوتر میایه
دلبـر جانم بیله موتـر میایه

ازینجی خیز کونوم ده سری رایشی
چیطور نوربند و معتبر میایه

نگو موره نگو موره دیده مه نگو موره
پس علف کوه موره دیده مه نگو موره

به قربان ازی گشتار و رفتار
زمین ده زیر پایشی آمــد به گوفتـار

زمین گوفتا دیگه عیبـــی نداره
به گشتو موکونه نـازای بسیـار

نگو موره نگو موره دیده مه نگو موره
پس علف کوه موره دیده مه نگو موره