• Albums
  • Lyrics (9)

لب دریا
از هوشنگ بهار‬‎


لب دریا بشینیم و بنالیم بنالیم
قصه دل بسری دل بگذاریم و بنالیم

گر کند روزی مرا شب زجفا ها
حیف باشد می من ما سر قولیم و قراریم
قصه دل بسری دل بگذاریم و بنالیم

گر شود روزی مرا یار بپرسد زغم دل
ما کنیم صدقه یی راهش هرجه داریم ونداریم
قصه دل بسری دل بگذاریم و بنالیم