• Albums
  • Lyrics (5)

بطواف کعبه رفتم
از اکبر نیکزاد


بطواف کعبه رفتم بحرم رحم ندادند
که بیرون در تو چه کردی که درون خانه آئی

بقمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریائی