• Albums
  • Lyrics (1)

ای صنم آتشین باز
از خوشحال سدوزی


ای صنم آتشین باز بسویم ببین
کاش تو از گل بودی موجود روی زمین

لبان یاقوت تو ذلفان جود تو
شعله زند

سایه ای لرزان تو خیال پریشان تو
رنگ نمایی شده شب های