• Albums
  • Lyrics (13)

باز آمدم تا بوسه بارانت
از رحیم جهانی


باز آمدم باز آمدم تا بوسه بارانت کنم
یکشب به بزم شعر خود با بوسه مهمانت کنم

گر شکوه بر لب شد بلند ای دختر گیسو کمند
با بوسه لب هایم ببند تا شکر افشانت کنم

بگذار دیگر قهر را این ساغر پر زهر را
تا شاعر این شهر را امشب بفرمانت کنم

Baz Amadam Ta Bosa Baranat
by Rahim Jahani