• Albums
  • Lyrics (13)

ما بدین در نه پی حشمت
از رحیم جهانی


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم
از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم

سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت
به طلبكاری این مهرگیاه آمده‌ایم

با چنین گنج كه شد خازن او روح امین
به گدایی به در خانه شاه آمده‌ایم

لنگر حلم تو ای كشتی توفیق كجاست
كه در این بحر كرم غرق گناه آمده‌ایم

آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار
كه به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم

حافظ این خرقه پشمینه مینداز كه ما
از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم

Ma Badein Dar Na Pai Hashmat
by Rahim Jahani