• Albums
  • Lyrics (8)

مهر و وفا مرده دگر
از رویا دوست


مهر و وفا مرده دگر چراغ بی فروغ است
هر کی میگه دوستت داروم باور نکن دورغ است

دورغ است دورغ است دورغ است
دورغ است دورغ است دورغ است
من از یاران دلی آزرده دارم
ذل آزورده و افسرده دارم
وفا کردم جفا کردندو بر من
بسینه یک دل پژمرده دارم

مهر و وفا مرده دگر چراغ بی فروغ است
هر کی میگه دوستت داروم باور نکن دورغ است

دورغ است دورغ است دورغ است
دورغ است دورغ است دورغ است
دلم میسوزد مانند چراغ است
زغم های زمانه داغ داغ است
دلم از دست یاران ریاکار
هزاران گل زده مانند باغ است

مهر و وفا مرده دگر چراغ بی فروغ است
هر کی میگه دوستت داروم باور نکن دورغ است

دورغ است دورغ است دورغ است
دورغ است دورغ است دورغ است

Mehr o Wafa Morda Digar
by Roya Doost