• Albums
  • Lyrics (36)

کی باشد دست بدهیم
از ظاهر هویدا


کی باشد دست بدهیم بدست هم
بسپاریم بدست باد غصه و غم

کی باشد دست جدایی بشکند
ای که یاد تو همیشه با من است

کی باشد همسر و همخانه شویم
من و تو کفتر یک لانه شویم

گل من دیدهً من براهت است
دل من میگه خدا همراهت است

دو چشم ناز تو همرنگ دریا
لبانت چون شقایق های صحرا

تو در اوج غرور از بی نیازی
سرا پای وجود من تمنا

شرابی از لبت در جام کردی
مرا با بوسه شیرین کام کردی

دلم آهوی وحشی بود او را
ندانم با چه افسون رام کردی