• Albums
  • Lyrics (68)

می پرست ایجادم نشه
از ناشناس


می پرست ایجادم نشهء ازل دارم
همچو دانه ی انگور شیشه در بغل دارم

ترک سود و سودا کن قطع هر تمنا کن
می خور و طرب ها کن من همین عمل دارم

ما می برای لذت مستی نمی خوریم
از با ده شست و شوی درون از ریا کنیم

سنگ هم بحال من گریه گر کند برجاست
بی تو زنده ام یعنی مرگ بی اجل دارم

معنی بلند من فهم تند میخواهد
سیر فکرم آسان نیست کوه ام و کوتل دارم

بهر فطرت ام بیدل موج خیز معنی هاست
مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم

May Parast Ijadam Nasha
by Nashenas


May paraste ijadam neshaye azal daram
Hamcho danaye angoor shesha dar baghal daram

Tarke sood o sawda kon qathe har tamana kon
may khor o traba ma kon man hamin amal daram

Ma may baraye lezate hast namekhorem
Az bada shost o shoye daroon az reya konem

Sang ham bahale man gerya gar konad barjast
Be tu zenda-am yane marge be ajal daram

Mahne belande man fahme tund mekhwahad
Ser fekram asan nest koham o kotal daram

Bahar fetratam bedel mawj khez mahne mast
Mesrehe agar khwaham sar konam ghazal daram