گاهی به شهر گاه به صحرا
از استاد سرآهنگ


Back To Lyric